1. munkaszakasz

Az 1. munkaszakasz (2013. 05. 01. – 2013. 10. 31.) eredményei

 Infrastrukturális eredmények  NKFIA_kedv_infob_felső.png

       1. A projekt struktúrájának, menedzsment szerkezetének kialakítása

       2. Műszerbeszerzés

                  a. Folyadékkromatográfiás rendszer
                  b. GC-MS készülék
                  c. Tüzelőanyagcellás tesztberendezés
                  d. Plazmafáklya
                  e. Membránszivattyú
                  f. Szuperszámítógép 3×64 maggal

 

 

Főbb tudományos eredmények

Biomassza energiasűrűségének növelése céljából meghatározták módszeresen kiválasztott hazai eredetű minták összetételét valamint TG/MS és pirolízis-GC/MS segítségével a hőbomlásuk jellemzőit.Biomassza plazma reaktorban történő átalakítására alkalmas készüléket építettek előzetes termodinamikai számítások és a reaktorban kialakuló hő- és anyagáramlások szimulációja alapján.

Biomasszából nyerhető öt szénatomos, oxigént tartalmazó vegyületek továbbalakítására és felhasználhatóságának vizsgálata alapján 1) eljárást fejlesztettek ki 1,4-pentándiol heterogén katalitikus 2-metil-tetrahidrofuránná vezető dehidratálására szilárdsav katalizátor alkalmazásával, és optimalizálták a rekciókörülményeket a reakció folyamatos, átáramlásos csőreaktorban történő kivitelezéséhez; 2) meghatározták a biomassza eredetű γ-valerolakton (GVL) mint üzemanyag illetve üzemanyag-adalék teljesítőképességét dízel motorban, és megállapították, hogy a GVL-adagolás jelentősen csökkenti a dízelmotor koromkibocsátását; 3) kísérleti és elméleti módszerek együttes alkalmazásával meghatározták a GVL két fontos reakciójának reakciókinetikai paramétereit. 

Metanol fotokatalitikus reformálására alkalmas fotokatalizátorok fejlesztésével igen jelentős, 35 ml/h/g hidrogéntermelést értek el. Módszert dolgoztak ki wolfrámatomoknak rutil-rácsba történő tökéletes beépítésére és megállapították, hogy az új szerkezetű TiO2-ból előállított kompozit anód elektrokatalizátorok jelentősen megnövelik a tüzelőanyag-cellák CO toleranciáját.

Eljárást dolgoztak ki polimer kotérhálók szintézisére és azt sikeresen alkalmazták különböző tulajdonságú, nanoszerkezetű kotérhálók előállítására, és az új anyagok fizikai-kémiai tulajdonságainak meghatározásával felmérték azok alkalmazási lehetőségeit.

Energiatárolásra alkalmas szuperkondenzátorok előállítása céljából mérések alapján azonosították azokat a kereskedelemben kapható olcsó szénszöveteket, amelyek a kidolgozandó technológia alapjául szolgálhatnak.

 

Tájékoztatási tevékenység